Wat doen we nou eigenlijk bij de Vrijmetselarij?
Het onderlinge contact tussen vrijmetselaars, in groepsverband of individueel, is erop gericht om iedereen in zijn waarde te laten. Door begrip te (leren) kweken voor andermans opvatting, kan dieper inzicht worden verkregen in de eigen persoonlijkheidsstructuur. Immers, de vrijmetselaar zoekt naar wat verbindt en neemt weg wat mensen uit elkaar drijft.
Daarnaast zoeken vrijmetselaars, nieuwsgierig als ze zijn, naar de moderne wereld en de samenleving waarin zij leven en hun eigen plek daarin. Zij zijn mensen op zoek naar een goed gesprek en een zinvolle ervaring. Vrijmetselaars zijn gevoelig voor sfeer en vieren hun broederschap.

Aangezien tussen vrijmetselaars weliswaar grote verschillen bestaan, (vrijmetselaars zijn ook maar gewone mensen) leert de praktijk dat een aantal waarden met elkaar gedeeld worden. Voorop staat het streven naar het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen handelen. Daarnaast zien vrijmetselaars het leven en de wereld als een te voltooien bouwwerk, waaraan door alle vrijmetselaars naar vermogen dient te worden bijgedragen. Vaststaande waarden zijn Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

Hoe werkt de Vrijmetselarij
De Vrijmetselarij is, zoals we dat noemen een ‘maçonnieke club’, waarbij je toelating plaatsvindt in de vorm van een persoonlijke inwijding, dat uit drie afzonderlijke, doch onderling samenhangende ontwikkelingsfasen bestaat.
Nadat je je hebt aangemeld onderga je een persoonlijk inwijdingsritueel. ‘Maçonnieke’ slaat op de Franse benaming van Vrijmetselaar = ‘franc-maçon’
Deze persoonlijke inwijding bestaat onder andere uit symbolische beproevingen en het afleggen van een gelofte.
Vanaf dat moment ben je leerling-vrijmetselaar. Het tweede traject vormt dat van gezel-vrijmetselaar en de laatste fase is die van meester-vrijmetselaar. Deze drie ontwikkelingsfasen drukken op symbolische wijze de groei uit van een bewust levend mens. De vrijmetselaar bepaalt zelf hoe hij daar vorm aan geeft.

Waarom symbolen
De binnen de Vrijmetselarij gebruikte symbolen maken het mogelijk om begrippen over te brengen die zich moeilijk in woorden laten vangen. Veel in de Vrijmetselarij toegepaste symbolen hebben een bouwkundig karakter. De meest herkenbare zijn de Passer en de Winkelhaak.

Comparitie-avonden
Dit zijn avonden, waarbij de logeleden een uiteenzetting geven van hun gedachten over een specifiek onderwerp, zogenaamde bouwstukken. Deze vormen de basis voor een meestal inspirerende avond. Reacties op het gepresenteerde, leiden tot een breed scala aan percepties en zienswijzen, waarbij twistgesprekken of discussies met betrekking tot politieke en geloofsgebaseerde onderwerpen vermeden worden. Gezamenlijk nadenken over en tot een vergelijk komen is het doel van deze bijeenkomst.